Bế mạc diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình 2022

21/08/2022

Bế mạc diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình 2022.mp4

Video khác

Thư viện ảnh

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình

Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission
Click to go to this mission

Việt Nam

Phái bộ GGHB LHQ

Phái bộ có lực lượng Việt Nam